งานแถลงข่าวขอบคุณสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการจัดงานแถลงข่าวขอบคุณสื่อมวลชน อาทิ สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ จากสำนักต่างๆ ที่มาร่วมทำข่าวงานการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานชาติ ครั้งที่ ๓ และงานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมี พระราชบัณฑิต อธิการบดี  /พระมหาวิทยา  ปริปุณฺณสีโล รก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา /พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย ดร.รก. ฝ่ายกิจการต่างประเทศ /นายถนอม  บุตรเรือง ผู้เชี่ยวชาญการจัดประชุมนานาชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๒ ห้อง ๑ โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และผู้สื่อข่าวเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

Share