พิธีปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีการจัดพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมี พระราชบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด /พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาท /รศ.สุวิทย์ ภาณุจารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงระเบียบปฏิบัติแก่นักศึกษาใหม่

Share