มมร จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาเทคนิคการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร ระดับต้นและระดับกลาง โดยมีพระราชบัณฑิต รก.อธิการบดีมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาท ณ ชวาลัน รีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางเข้าร่วมการสัมมนา ๕๐ รูป/คน

     พระราชบัณฑิต รก.อธิการบดีกล่าวว่า ที่ ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการนี้ขึ้น  ก็เพราะต้องการให้ผู้บริหารระดับต้นและกลางนั้นได้เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ นำกลับไปพัฒนาตนเองกับหน่วยงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าตามมาตราฐานที่สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้  นอกจากนี้ยังมีแผนว่าจะจัดการสัมมนากลุ่มย่อยในทุกสัปดาห์  ซึ่งจะให้แต่ละหน่วยงานเข้ามาพูดคุยปรึกษาในเรื่องต่างๆกับอธิการบดีโดยตรง เพื่อที่จะได้รับรู้ถึงปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุด

     การจัดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความหมายของหลักการบริหาร จัดการ เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการต่างๆ  ทั้งเทคนิคการบริหารความขัดแย้ง เทคนิควิธีการสอนงานอย่างมีประสิทธภาพ เน้นทำความเข้าใจในระบบการบริหารบุคคลเชิงยุทธศาสตร์  รวมไปถึงการตระหนักในบทบาทหน้าที่และสามารถวางแผนการบริหารงานให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย

 

 

 

พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการ

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินกล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี

 

 

 

 

"ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง" โดยคุณยม  นาคสุข ผู้อำนวยการสถาบันบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ องค์การที่ปรึกษาและพัฒนา"คน"และ"องค์การ" ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในศตวรรษที่ ๒๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share