โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง

มื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พระราชบัณฑิต รก.อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ได้เสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการบริหารมหาวิทยาลัยและพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในการเป็นนักบริหาร ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักบริหารด้วยกัน การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ชวาลันรีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมจำนวน ๔๗ รูปคน

 

พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการ

 

รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินกล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี

 

 

 

 

ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.ประพนธ์  ผาสุขยึด ผอ.สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.สมบรูณ์  ศิริสรรหิรัญจากมหาวิทยาลัยมหิดล  บรรยายในเรื่อง"การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share