มมร จัดปฏิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๗

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ บุคคลากร นิสิตนักศึกษา มมร และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

 

Share