บริษัทโอสถสภา จำกัด ถวายเครื่องดื่มเปปทีนจำนวน ๑๓๐ ลังแด่พระนักศึกษา มมร

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ธรรมสถาน คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา(พระเมธีธรรมสาร)/ หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา (นายอำนาจ  ศรีบรรเทา) / นางวราภรณ์  บุญกลาง รก.หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา /นางสาวศศินา  จิตรังษี รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ มมร ให้การต้อนรับบริษัท โอสถสภา จำกัด คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดแผนกเครื่องดื่มเสริมสุขภาพเข้าสักการะและถวายเปปทีน ๘๐๐๐ จำนวน ๑๓๐ กล่อง                                            

 

                       

                             อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

   

Share