นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอกเข้ารับใบประกาศการอบรมภาษาอังกฤษ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐ .๔๙ น.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก(ส่วนกลาง)เข้ารับใบประกาศการอบรมภาษาอังกฤษ (Intensive workshop)ในการนี้พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานมอบใบประกาศการอบรมภาษาอังกฤษพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาทุกท่าน และพระมหาสมัคร มหาวีโร รก.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพระมหาฉัตรชัย  สุฉกตฺตชโย,ดร. ทั้งคณาจารย์ประจำร่วมพิธีฯ ณ อาคารธรรมสถาน

 
Share