ประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติประจำปี ๒๕๕๗ “National Research Symposium 2014” ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ มีหลัการและกำหนดการดังต่อไปนี้

 

Share