โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรใหม่ เน้นสร้างทัศนคติที่ดีและเข้าใจทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

พระราชบัณฑิต รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากร(ทดลองงาน) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ชวาลัน รีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งสายอาจารย์ สายสนับสนุนและสายบริการจำนวน ๑๓๕ รูป/คน โดยเป็นอาจารย์ ๔๒ รูป/คน เจ้าหน้าที่ ๙๓ รูป/คน

      โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทดลองงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้เข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งยังได้รับรู้นโยบาย กฏ ระเบียบ สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมไปถึงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้จะมีกิจกรรมที่เน้นสร้างสัมพันธ์อันดีของบุคลากร อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

      สำหรับการอบรมในวันแรก เริ่มต้นด้วยการบรรยายในหัวข้อ "การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน" โดยรศ.ดร.ศรชัย  ท้าวมิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนในช่วงบ่าย น.ส ธิติกาญจน์  พงษ์ธีรภัสร์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลขึ้นบรรยายในเรื่องพื้นฐานที่บุคลากรใหม่ทุกคน ต้องรู้ คือเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อสำคัญ"อนาคตและทิศทางของ มมร และการประกันคุณภาพการศึกษา โดย รศ.ดร. สุวิทย์  ภาณุจารี  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน และปิดท้ายการอบรมในวันแรกด้วยการขึ้นบรรยายของหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ นายชูชาติ  บุตรเพ็ง ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

     ส่วนในวันที่สองนั้น รูปแบบกิจกรรมที่ทางผู้จัดงานวางไว้ จะมีการแยกกลุ่มทำกิจกรรมระหว่างสายอาจารย์และสายสนับสนุน  ซึ่งสายอาจารย์นั้นจะเน้นไปทางด้านวิชาการเป็นหลัก ทั้งเรื่องกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่, การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ,หลักและวิธีการ เขียนหัวข้องานวิจัย ซึ่งการทำงานวิจัยนั้น เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยกำลังเร่งพัฒนาอย่างเต็มที่  ส่วนทางสายสนับสนุนและสายบริการนั้นจะเน้นไปที่กิจกรรมที่สร้างความ สัมพันธ์ระหว่างบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย โดยได้ทีมงานวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลมาดำเนิน การจัดกิจกรรมตลอดสองวัน

 

 

 

 

พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่บุคลากรใหม่

 

 

 

รศ.ดร.สุวิทย์  ภาณุจารี  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

 

 

คณะผู้บริหารกล่าวให้โอวาทบุคลากรใหม่ 

 

 

 

รศ.ดร.ศรชัย  ท้าวมิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายในเรื่อง"การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน"

 

 

 

 

 

 

 

Share