มมร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้-ทฤษฎีสู่แนวทางปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยง

พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้-ทฤษฎีสู่แนวทางปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยง ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในช่วงระหว่างวันที่ ๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมจำนวน ๑๓๕ รูป/คน

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. และคณะกรรมการได้มีข้อเสนอในตัวบ่งชี้ ๗.๒,๗.๔ ด้านการจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความรู้และทักษะความสำคัญของระบบการจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อการกำกับติดตามเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและกองแผนงานจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

      การอบรมครั้งนี้จะแบ่งเป็นสองช่วง ในสองวันแรกนั้นจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง การจัดการความรู้(Knowledge Management : From Theory to Practices)โดยรศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญและคณะจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรูปแบบการอบรมนั้นจะเน้น Action Learning Workshop Group มีการกำหนดกลุ่มเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ช่วยกันกำหนดประเด็นปัญหา ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาแบบองค์รวม และนำไปสู่การปฏิบัติจริง รวมไปถึงการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง

      ส่วนในช่วงที่สองนั้นจะเป็นการอบรมในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร(Enterprise Risk Management) โดย ผศ.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะเน้นเรียนรู้หลักการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติตามแนวทางการประกันคุณภาพ ทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติการประยุกต์งานบริหารความเสี่ยง ในงานประกันคุณภาพอีกด้วย

 

Share